Skuteczniej walczyć z kradzieżami telefonów komórkowych

Prezes URTiP przekazał Ministrowi Sprawiedliwości informacje na temat regulacji prawnych w zakresie ścigania przez państwa Unii Europejskiej kradzieży telefonów komórkowych i przeprogramowywania numerów IMEI.

Od 1 stycznia 2005 roku operatorzy sieci telefonii komórkowej mają obowiązek zablokowania skradzionych telefonów oraz przekazania informacji identyfikujących skradziony aparat telefoniczny pozostałym operatorom, w celu niezwłocznego zablokowania połączeń telekomunikacyjnych lub przekazów informacji. Czynności te są dokonywane przez operatora w terminie 1 dnia roboczego od dnia przedstawienia przez abonenta poświadczenia zgłoszenia kradzieży aparatu telefonicznego, numeru identyfikacyjnego tego urządzenia i dowodu jego nabycia lub innych danych jednoznacznie identyfikujących właściciela tego urządzenia.

Przed wejściem w życie nowych przepisów Prawa telekomunikacyjnego operatorzy sieci ruchomych po zgłoszeniu przez abonenta kradzieży telefonu niezwłocznie blokowali kartę SIM (Subscriber Identity Module), tym samym uniemożliwiając osobie nieuprawnionej wykonywanie połączeń telefonicznych na rachunek poszkodowanego. Natomiast nie wszyscy operatorzy świadczyli usługę blokowania aparatu za pomocą numeru IMEI (International Mobile Equipment Identity). Blokada numeru IMEI, przypisanego do konkretnego aparatu telefonicznego, zapobiega korzystaniu z tego urządzenia przy użyciu innej karty SIM.

Prezes Witold Graboś poinformował Ministra Sprawiedliwości, że rozpoczął 4 stycznia br. kontrolę wykonywania nowych obowiązków przez operatorów telefonii komórkowej. Ponadto na specjalnej konferencji prasowej 13 stycznia br. przedstawi informacje dla konsumentów na temat stosowanych procedur zgłaszania kradzieży aparatów telefonicznych i ich blokowania u operatorów oraz porady, jak uchronić się przed zakupem na wtórnym rynku kradzionego i przeprogramowanego telefonu komórkowego.

Wprowadzenie nakazu blokowania numerów IMEI wpłynie na zmniejszenie ilości kradzieży telefonów komórkowych. Według danych publikowanych w prasie ogólnopolskiej, jest to prawdziwa plaga, sięgająca miliona utraconych telefonów rocznie. Należy pamiętać, że nowoczesny aparat telefoniczny kosztuje od kilkuset do kilku tysięcy złotych i jest „atrakcyjnym towarem” dla środowisk przestępczych.

Z informacji dostępnych w mediach wynika, iż mamy w Polsce do czynienia także z nielegalnym procederem związanym z „łamaniem” blokady numeru IMEI telefonu komórkowego. Prezes URTiP wskazał więc, że niezbędne jest podjęcie intensywnych działań wobec osób trudniących się nielegalnym procederem wprowadzania skradzionych aparatów telefonicznych do wtórnego obiegu.

Jeśli obecnie istniejące przepisy polskiego prawa są niewystarczające do skutecznego ścigania osób dokonujących przeprogramowania numerów IMEI, konieczne są zmiany ustawodawcze. Mając to na uwadze Prezes Witold Graboś przedstawił Ministrowi Sprawiedliwości krótką informację zebraną od urzędów regulacyjnych z państw Unii Europejskiej, dotyczącą szczegółowych przepisów prawa w zakresie zwalczania plagi kradzieży telefonów komórkowych oraz karania przeprogramowywania numerów IMEI umożliwiającego korzystanie ze skradzionych i zablokowanych urządzeń.

Prezes URTiP zadeklarował swoją pomoc we wdrażaniu regulacji prawnych zmierzających do jak najefektywniejszego zabezpieczenia praw użytkowników telefonii komórkowej.

Źródło informacji: URTiP