Pakt na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu

Telekomunikacja Polska podpisała „Pakt na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do usług i sieci łączności elektronicznej w Polsce”. Ten sygnowany także przez inne firmy apel o wspieranie budowy społeczeństwa informacyjnego i rozwoju Internetu trafi do Sejmu, Senatu, rządu i administracji samorządowej.

Polska, mimo iż jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków szerokopasmowego dostępu do internetu na świecie, w porównaniu z krajami Unii Europejskiej nie wypada dobrze. Dlatego zdaniem sygnatariuszy Paktu, potrzebne są działania sprzyjające upowszechnianiu szerokopasmowego dostępu do sieci. To wyzwanie dla całego sektora teleinformatycznego w Polsce. „Ze względu na skalę i znaczenie niezbędnych przedsięwzięć, powinno ono również należeć do podstawowych priorytetów polityki państwa. Skuteczność działań państwa w tej dziedzinie będzie miała znaczący wpływ na konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w świecie, warunki inwestowania w Polsce, rynek pracy, edukację, bezpieczeństwo i jakość życia obywateli” – uważają sygnatariusze Paktu.

W związku z tym apelują o działania:
– promujące rozwój nowoczesnych technik informacyjnych
– sprzyjające nowym inwestycjom w dziedzinie usług i sieci łączności elektronicznej, w tym przede wszystkim w obszarze infrastruktury dostępowej
– regulacyjne wobec rynku, które będą wspierać rozwój konkurencji, sprzyjającej interesom użytkowników
– zapewniające model rynku oparty na opłacalności inwestycji o charakterze infrastrukturalnym, w tym usuwanie barier administracyjnych i prawnych w prowadzeniu inwestycji
– wprowadzające rozwiązania prawno-podatkowe pozwalające na obniżenie kosztów dostępu do Internetu i wykorzystanie usług w szerokopasmowych sieciach łączności elektronicznej
– na rzecz przejrzystej polityki tworzenia rządowych projektów teleinformatycznych

Sygnatariusze deklarują wolę współdziałania w uzgodnieniu zasad i norm wspomagających rozwój infrastruktury dostępowej w Polsce, które zapewnią m.in. większą dostępność do szerokopasmowych sieci łączności elektronicznej, powszechną edukację, współpracę z placówkami zapewniającymi wykorzystanie internetu do celów edukacyjnych oraz z ośrodkami naukowo-badawczymi w celu transferu wiedzy i rozwoju technologii. Uważają też za niezbędne zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z sieci łączności elektronicznej, przeciwdziałanie naruszaniu interesów użytkowników i ich dóbr osobistych, przeciwdziałanie naruszaniu prawa z wykorzystaniem usług i sieci łączności elektronicznej.