100 mln zł kary dla TPSA

TP S.A. została ukarana za nieprawidłowści dotyczące nieuprawnionego wiązania ofert neostrada tp i abonamentu telefonicznego.

W dniu 25 września 2006 r. Prezes UKE, Anna Streżyńska podpisała decyzję nakładającą na Telekomunikację Polską S.A. w wysokości 100 000 000 zł płatną do budżetu Państwa.

Kara została nałożona w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi nieuprawnionego wiązania oferty usług dostępu do Internetu neostrada tp oraz usług telefonicznych.

Sprzeczne z prawem telekomunikacyjnym wiązanie ofert prowadziło do naruszenia przepisów nakładających na TP S.A., jako operatora posiadającego znaczącą pozycję rynkową, obowiązku kształtowania ceny usług na podstawie kosztów ich świadczenia, według przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów zrozumiałych dla użytkowników.

Ceny za usługi neostrada tp oraz wysokość abonamentu telefonicznego mogłyby zostać ustalone według tych kryteriów w sytuacji, gdyby TP S.A. rozdzieliła świadczenie tych usług, zaprzestając uzależniania świadczenia jednej usługi (neostrada tp) od zawarcia umowy o świadczenie innych usług (usług telefonicznych).

Praktyka stosowana przez TP S.A. jest sprzeczna z art. 57 ust. l pkt l PT, zgodnie z którym dostawca usług nie może uzależniać zawarcia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, od zawarcia przez użytkownika końcowego umowy o świadczenie innych usług.

Naruszenia art. 57 ust. 1 pkt 1 PT dotyczyły zalecenia pokontrolne DKE-WKT-6205-4/06(10) z 4 lipca 2006 r.

Podstawą nałożenia kary jest fakt, że stwierdzone naruszenie dotyczące wiązania oferty prowadzi równocześnie do nieprzejrzystości w zakresie opłat za poszczególne, powiązane ze sobą ofertowo usługi.

Stan taki świadczy w sposób niezbity o tym, że ceny tych usług nie są ustalane na podstawie przejrzystych i obiektywnych kryteriów.

Prezes UKE na podstawie wyjaśnień TP S.A oraz na podstawie analizy regulaminu świadczenia telekomunikacyjnych usług powszechnych oraz regulaminu świadczenia usługi neostrada tp stwierdził, że TP S.A. alokuje część kosztów świadczenia usługi neostrada tp w innej usłudze telekomunikacyjnej, co jest naruszeniem art. 46 ust. 3 pkt. 3 lit. c) PT, zgodnie z którym TP S.A. jest zobowiązana do określania cen usług po kosztach ich świadczenia przy świadczeniu zarówno usługi abonamentu jak i usługi neostrada tp.

Narusza to zasady przejrzystego kształtowania cen, ponieważ nie jest jasne, za jakie usługi płaci abonent, uiszczając opłaty.

Wskazać należy, że łączne oferowanie usług w pakiecie nie jest samo w sobie niezgodne z prawem i w ramach oferowanego pakietu usług telefonicznych oraz dostępu do Internetu koszt utrzymania linii może być ujęty dla obu usług w jednej pozycji abonamentowej, jednakże dla zachowania warunków, o których mowa w art. 61 ust. 2 PT, niezbędne jest kalkulowanie cen usług i oferowanie ich zgodnie z art. 46 ust. 3 pkt. 3 lit. c PT, tj. przypisując koszty do każdej z usług oraz oferowanie usług odrębnie wycenionych, zanim zostaną zaoferowane w pakiecie.

Jest to niezbędne zarówno dla interesu konsumentów jak i ochrony konkurencji.

W przypadku łączonej oferty abonamentu telefonicznego i neostrady tp nie jest możliwa ocena czy ceny poszczególnych usług wchodzących w skład tego pakietu są uczciwe, zarówno w aspekcie konsumenckim jak i konkurencyjnym.

Źródło: UKE