Ruszył Sąd Polubowny

20 stycznia rozpoczął działalność, powołany z inicjatywy NASK, Sąd Polubowny przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Będzie on rozstrzygać spory o naruszenie praw w wyniku rejestracji nazw domenowych w domenie .pl pod warunkiem, że przynajmniej jedna ze stron takiego sporu pochodzi z Polski. Sąd ten – co warto podkreślić – jest niezależny od NASK.

NASK zobowiązała się w nowych „Zasadach rejestracji i utrzymywania domen internetowych” (dostępnych na stronie www.dns.pl) zarówno do wykonania orzeczenia sądu, jak i przestrzegania warunków ugody zawartej przez strony postępowania.

Natomiast kwestie sporne o naruszenie praw w wyniku rejestracji nazw domenowych w domenie .pl pomiędzy stronami mającymi swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski będzie rozstrzygać Centrum Mediacji i Arbitrażu przy WIPO – Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. WIPO wyraziła już oficjalną zgodę na współpracę z NASK w tym zakresie.

Zobacz również:

Z domenami zrobimy porządek

Nowe zasady rejestrowania domen internetowych „.pl”

PIIT uruchamia sąd domenowy

Spory dot. nazw domen internetowych w Polsce