Stanowisko TP SA w sprawie dzierżawy łączy

W odpowiedzi na opisywane w prasie przypadki utrudniania lub uniemożliwiania skorzystania z usługi dzierżawy łącza, które stały się przyczyną skierowania przez prezesa URT listu do operatora, TP SA stwierdza, że kroki, które TP SA podjęła w sprawie dzierżawy łączy, mają na celu jedynie egzekwowanie zasad ich użytkowania zgodnie z warunkami umowy, a nie ograniczanie dostępu do usługi.

TP SA odnotowuje nadużycia niezgodne z umową i cennikiem, polegające na wykorzystywaniu przez część dzierżawców np. łączy telefonicznych do budowy łączy cyfrowych o przepustowości powyżej 64 kb/s. Takie zachowania zakłócają pracę sieci i pogarszają jakość usług świadczonych na rzecz innych użytkowników.

Aby przeciwdziałać tym praktykom, TP SA rozpoczęła instalację urządzeń, które zapewniają wykorzystanie dzierżawionego łącza zgodnie z parametrami określonymi w umowie. Działania takie podjęto jedynie w kilkudziesięciu przypadkach na wiele tysięcy łączy dzierżawionych w całym kraju. Dzięki temu wszyscy abonenci TP SA otrzymują usługi o odpowiedniej jakości.

Dla przypomnienia, TP SA została w dniu 31 grudnia 2001 r. uznana przez URT za podmiot dominujący na rynku dzierżawy łączy. Spółka natychmiast zastosowała się do decyzji i pomimo braku odpowiednich aktów wykonawczych do Prawa telekomunikacyjnego podjęła stosowne działania. Ich efektem była między innymi Decyzja Wiceprezesa – Członka Zarządu TP SA ds. Techniki, wprowadzająca na okres przejściowy zasady zawierania umów na dzierżawę łączy. Realizacja postanowień ww. decyzji nie spowodowała odmowy dzierżawy łączy żadnemu klientowi. Na początku marca b.r. TP SA przesłała do URT projekt zmian w dotychczas obowiązującym cenniku.