„Cyfrowe Dokumenty Tożsamości” – belwederska konferencja PIIT

W piątek 2 kwietnia 2004 odbyła się w warszawskim Belwederze konferencja na temat: „Cyfrowe Dokumenty Tożsamości. Odległa przyszłość czy bliska konieczność?”. Celem konferencji było, zgodnie z tytułem, zaprezentowanie i omówienie celów, metod i dotychczasowych doświadczeń krajowych i zagranicznych w zakresie elektronicznych dokumentów tożsamości i związanych z nimi technologii informatycznych.

Główne wnioski z Konferencji to przede wszystkim to, że elektroniczna identyfikacja obywateli to w dobie ekspansji terroryzmu jeden z najważniejszych narzędzi budowy bezpieczeństwa publicznego. Ponadto Polska ma w tej mierze jeszcze wiele do zrobienia ale nasz dotychczasowy dorobek nie daje powodów do wstydu i jesteśmy nieźle przygotowani technologicznie i logistycznie do szybkiego rozwoju systemów bezpieczeństwa publicznego z wykorzystaniem metod elektronicznej identyfikacji. Co ciekawsze największa bariera rozwojowa w tym zakresie, jaką jest ograniczony budżet, da się pokonać w trybie partnerstwa prywatno-publicznego.

W kończącej konferencję otwartej dyskusji padło kilka interesujących stwierdzeń, np.:

„Jeżeli chcemy być nowoczesnym państwem, musimy móc korzystać z nowoczesnych usług publicznych i nie tylko. Technologicznie rzeczywiście niczego w Polsce nie brakuje – problemem jest brak wśród władz myślenia w kategoriach usług elektronicznych. Jest też problem zaufania obywatela do elektronicznych dokumentów, dotyczący również osób świetnie posługujących się informatyką i przywykłych do np. kart bankowych. Być może u podstaw tego braku zaufania leży brak zaufania do państwa.”

„Budując system publiczny często myli się środki z celami. Ale nie ma podstaw do czarnego pesymizmu, bo przecież szereg systemów pracuje u nas bardzo dobrze, np. prezentowany na tej konferencji system personalizacji dokumentów.”

„Jednym ze skutecznych sposobów przyspieszenia informatyzacji usług publicznych jest partnerstwo publiczno-prywatne, które pozwala przełamać bariery budżetowe.”

„Elektroniczna identyfikacja niesie sporo realnych niebezpieczeństw. Mimo wysokiego zaawansowania, niedoskonałość zapisu elektronicznego może powodować, że np. wskutek błędu na karcie magnetycznej ktoś nie zostanie przepuszczony przez granicę. Mamy dziś wiele wspaniałych technologii, jednak przy ich wprowadzaniu należy zachować maksymalną ostrożność.”

Gośćmi honorowymi konferencji byli Tadeusz Jarmuziewicz – poseł na Sejm RP, przewodniczący Poselskiego Zespołu Społeczeństwa Informacyjnego oraz Leszek Ciećwierz – podsekretarz stanu w MSWiA.

W konferencji tej wzięło udział ok. 70 osób – członków Sejmu i Senatu oraz przedstawicieli m.in. Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Kancelarii Prezydenta RP, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Infrastruktury, Komitetu Integracji Europejskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców, Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Konferencję zorganizowała Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Zobacz również:
cebit.hacking.pl :: Chipowy paszport