Rozprawa Płatnika

W dniu 5 grudnia 2003 roku przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie, o godzinie 10:30 w sali A, ul. Jasna Nr 6, odbędzie się rozprawa w sprawie Sergiusz Pawłowicz przeciw Prezesowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, o odmowę udostępnienia informacji publicznej.

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się ze skargą oraz odpowiedzi na skargę, przesłaną do sądu przez ZUS (cztery strony): pierwsza, druga, trzecia i czwarta.

Dla mniej zorientowanych w przedmiocie – odnośnik do historii długotrwałego postępowania administracyjnego, które Sergiusz Pawłowicz rozpoczął niemal dwa lata temu dostępne są tutaj.