Sąd Administracyjny odrzucił skargę ISOC Polska

30 stycznia 2004 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę ISOC Polska na odmowę udzielenia przez ZUS informacji publicznej na temat protokołów telekomunikacyjnych używanych przez KSI Mail i program Płatnik.

Sąd nie rozpatrywał merytorycznej treści skargi, lecz odrzucił ją ze względów formalnych. Uznał, że sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu o nieudostępnienie informacji publicznej, gdy podmiot odmawiający udzielenia informacji powołuje się na ochronę danych osobowych, prawa do prywatności lub tajemnicy innej niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, jest sąd powszechny.

„W chwili obecnej rozważamy celowość wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Można to uczynić po otrzymaniu postanowienia Sadu Administracyjnego wraz z uzasadnieniem. Prowadzenie dalszego postępowania przed sądem administracyjnym jest celowe, gdyż staramy się uzyskać wiążącą wykładnię, czy rzeczywiści gołosłowne powołanie się ZUS na ochronę tajemnic, o których mowa powyżej, uniemożliwia kontrolę takich decyzji w stosunkowo szybkim postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zmuszając tym samym skarżących do prowadzenia długotrwałego i zazwyczaj kosztownego postępowania cywilnego.” – ISOC Polska

Decyzja o wniesieniu skargi kasacyjnej nie wstrzymuje wniesienia pozwu do sądu cywilnego i na pewno pozew taki zostanie wniesiony.

Źródło: media.netPR.pl