Wzrósł Wskaźnik MSI

Zwiększenie optymizmu w małych i średnich przedsiębiorstwach w pierwszym miesiącu członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Podczas konferencji prasowej zostały ogłoszone wyniki trzeciej edycji badań nad stopniem wykorzystania technik informacyjnych w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach. Badanie sfinansował polski oddział firmy Microsoft, a opracowali je specjaliści z Zakładu Gospodarki Informacyjnej i Społeczeństwa Informacyjnego Szkoły Głównej Handlowej oraz niezależni analitycy branży informatycznej.

Wskaźnik MSI, będący wynikiem tych badań, jest barometrem nastrojów i oczekiwań co do potrzeby wprowadzania rozwiązań IT. Określa się go również jako wskaźnik koniunktury informatycznej. Przedsięwzięcia informatyczne i telekomunikacyjne zajmują bowiem szczególne miejsce w planach inwestycyjnych i rozwojowych małych i średnich firm, odzwierciedlając ich gotowość do modernizacji i sygnalizując ocenę zbliżających się zmian w gospodarce.

W porównaniu z analogicznym badaniem w lutym 2004 wskaźnik MSI wzrósł z poziomu 1,53 i wynosi obecnie 1,72. Wzrost wartości MSI oznacza więc zwiększenie optymizmu małych i średnich przedsiębiorców. Analitycy przewidują, że jest to prawdopodobnie rezultat coraz lepszej kondycji polskiej gospodarki, stopniowego oswajania się z członkostwem Polski w UE oraz zobojętnieniem na pogłębiającą się destabilizację polityczną kraju.

Zdaniem dr Michała Golińskiego, Kierownika Zakładu Gospodarki Informacyjnej i Społeczeństwa Informacyjnego SGH, zadawalający jest wzrost optymizmu krajowych przedsiębiorców z sektora firm małych i średnich oraz fakt, że coraz lepiej oceniają oni swoją kondycję. „Właściciele firm, znużeni ciągłymi zawirowaniami na scenie politycznej, przestali zwracać uwagę na to, co dzieje się na szczytach władzy, koncentrując się na swej działalności zgodnie z hasłem: „Byle nam tylko nie przeszkadzali” – powiedział dr Michał Goliński. Powodem do zmartwień jest według niego brak zamierzeń inwestycyjnych w zakresie technik informacyjnych i nikłe zainteresowanie unijnymi funduszami pomocowymi, które mogłyby stać się istotnym źródłem finansowania infrastruktury IT polskich firm.

Według Tomasza Kulisiewicza, analityka rynku teleinformatycznego, jednego z autorów raportu wyniki 3. edycji badania MSI dają podstawy do umiarkowanego optymizmu. „Właściciele małych i średnich firm wiedzą, że produkty i usługi informatyczne i telekomunikacyjne są coraz tańsze i coraz łatwiej dostępne także dla ich firm – pytanie, kiedy równie dobrze będą sobie zdawali sprawę, że naprawdę są one im potrzebne w skutecznym prowadzeniu działalności.” – powiedział Tomasz Kulisiewicz. „Dla wykorzystania technologii informacyjnych w sektorze MSP w ciągu najbliższego roku najważniejsze będzie jednak nabycie umiejętności pozyskiwania środków unijnych na inwestycje w IT.” – dodał.

Tomasz Bochenek, dyrektor generalny polskiego oddziału firmy Microsoft twierdzi, że inwestując w IT firmy mogą zarówno przyczynić się do szybszego rozwoju gospodarki, jak i znacznie podnieść swoją konkurencyjność na rynku. „Zastosowanie nowych technologii umożliwia małym i średnim firmom szersze otwarcie się na klienta, lepszą współpracę z partnerami i sprawniejsze funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie. Z badań wynika, że przedsiębiorcy lepiej postrzegają sytuację ekonomiczną własnych firm i są świadomi, że inwestycje w IT mogą mieć pozytywny wpływ na ich przychody. Firmy, które chcę zainwestować w nowe technologie, mogą skorzystać ze specjalnie na ten cel przeznaczonych funduszy unijnych.” – powiedział Bochenek.

Unia Europejska formułując w 2000 r. Strategię Lizbońską uznała telefony, komputery i Internet za kluczowe narzędzia modernizacji społeczeństw i gospodarki, poprawy konkurencyjności w warunkach postępującej globalizacji.

Wskaźnik MSI obliczany jest na podstawie badania skierowanego do właścicieli, dyrektorów lub osób odpowiedzialnych za infrastrukturę teleinformatyczną w małych i średnich firmach. W cyklicznych, kwartalnych sondażach, realizowanych metodą panelu i techniką wywiadu telefonicznego uczestniczy celowo dobrana grupa kilkuset firm z sektora MSP, zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Próba przedsiębiorstw wylosowanych do badania jest reprezentatywna dla firm małych i średnich, i obejmuje cały kraj. Uwzględniono w niej firmy produkcyjne, handlowe i usługowe z różnych branż. W badaniu z listopada 2003 r. uczestniczyło 320 firm, w badaniu z lutego i z maja 2004 r. próbka została rozszerzona do 520 firm.