Ceny dostępu do Internetu w Polsce na tle krajów europejskich

W informacjach o dostępie do Internetu w Polsce powszechnie podkreśla się jego znacząco wysoką cenę w stosunku do innych krajów. W porównaniach korzysta się z danych z poprzednich lat oraz często z danych niepełnych lub też nieporównywalnych ze względu na rodzaj usługi czy też zakres oferty. Polska Izba Informatyki przedstawia aktualną ocenę porównania podstawowych ofert na rynku dostępu do Internetu w Polsce na tle krajów europejskich.

Dostęp wąskopasmowy typu dial-up (poprzez numery 020xxxx) do Internetu jest w Polsce wykorzystywany przez ponad 70% użytkowników.

Obecnie cena 1 godziny bezpośredniego dostępu do Internetu w Polsce wynosi 1.31 euro w szczycie oraz 0.65 euro poza szczytem (1.31, 0.65). Oferta ta jest tańsza od oferty BT (3.62, 1.36), Wanadoo w Hiszpanii (3.0,3.0 ) oraz Austria Telecom, Belgacom i Wanadoo w Holandii, ale też droższa od oferty T-Online (0.95,0.48) oraz zdecydowanie najtańszej oferty NTL w Wielkiej Brytanii (0.91,0.91).

Z kolei ceny dostępu wąskopasmowego w pakietach (im wyższy abonament pakietu, tym niższa cena za jednostkę połączenia) w Polsce są w porównywalne z ofertami z krajów unijnych dla podobnych okresów pakietu, różniąc się o +-10 eurocentów za godzinę połączenia. Polska oferta jest zdecydowanie niższa od ceny połączeń w pakietach w Czechach, w Estonii oraz w Holandii i Austrii.

Dostęp szerokopasmowy, który można podzielić na oferowany w dwóch pasmach szybkości transferu:

– wolnym – w zakresie od 128 kbps do 1 Mbps
– szybkim – powyżej 1 Mbps

Oferta dostępu szerokopasmowego 128 kbps w Polsce w cenie około 16 euro/miesiąc (z instalacją) jest jedną z tańszych na rynku unijnym. Podobnie, porównanie cen dostępu 320 kbps i 640 kbps wykazuje, że lokują się one wśród podobnych ofert w innych krajach, przy czym istnieją znaczące różnice związane z okresem zawartej umowy oraz limitów na maksymalną wielkość transferu czy czasu połączenia.

Problemem jest w Polsce brak dobrej oferty na szybkie połączenia szerokopasmowe powyżej 1 Mbps dla klientów indywidualnych. W niektórych krajach unijnych (Niemcy, Belgia) oferty na połączenia powyżej 1 Mbps mają ceny porównywalne z oferowanym w Polsce dostępem 640 kbps. Wielu operatorów międzynarodowych posiada oferty szerokopasmowe z limitem transferu lub z limitem czasu.

Powyższa ocena cen usług dostępu do Internetu została dokonana na podstawie danych zebranych przez Unię Europejską oraz OECD, a także na podstawie materiałów otrzymanych od operatorów działających w Polsce. Dokładne porównanie wszystkich ofert jest trudne ze względu na dodatkowe ograniczenia i promocje, a także częste ich modyfikowanie przez operatorów. W pełni zdajemy sobie też sprawę z różnic w przeciętnych dochodach użytkowników w Polsce w porównaniu z innymi krajami unijnymi.

Operatorzy-członkowie Izby są zdeterminowani, by obniżać ceny dostępu do Internetu oferując dostęp coraz lepszej jakości, a także by docierać z korzystną dla klienta ofertą do wszystkich regionów Polski. Operatorzy poprzez wzajemne rozmowy oraz negocjacje handlowe, często wspierane opiniami Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty oraz Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji, dążą do obniżania kosztów dzierżawy łącz i transmisji danych. Działania te, mimo że trudne w obecnej sytuacji konieczności stałego inwestowania w rozwój infrastruktury, przyniosą jednak w niedalekiej przyszłości pozytywne skutki – lepszą dostępność do usług wyższej jakości oraz niższe ceny.

Prezentując te porównania nie twierdzimy, że sytuacja obecnych i potencjalnych użytkowników dostępu do Internetu w Polsce jest komfortowa, ale też nie możemy się zgodzić z opiniami malowanymi w wyłącznie czarnych barwach. Nawet po uwzględnieniu relatywnie niskiej siły nabywczej polskiego społeczeństwa, ceny oferowane w Polsce mieszczą się w akceptowalnych granicach cen w państwach Europy Zachodniej, zaś na tle państw Europy Centralnej nasza oferta wypada wręcz korzystnie. Nie można pominąć też faktu, że obniżanie cen na szerokopasmowy dostęp do Internetu rozpoczął się z inicjatywy operatora zdecydowanie dominującego na rynku telefonii stacjonarnej – Telekomunikacji Polskiej SA.

Rynek szerokopasmowego dostępu do Internetu jest w Polsce we wczesnej fazie rozwoju, a mimo to obiektywna, bezstronna analiza wykazuje, że oferowane ceny są porównywalne z cenami na rynkach zacznie już bardziej rozwiniętych.

Wejście w życie 1 maja 2004 roku nowej ustawy o podatku od towarów i usług zmieniło stawkę podatku VAT na usługi dostępu do internetu z 7% na zwolnienie od podatku. Oznacza to, że dostawcy tych usług nie mogą w swoich kosztach wyposażenia i usług związanych z dostarczaniem dostępu do internetu odliczać podatku VAT, co powoduje znaczące zwiększenie kosztów świadczenia tych usług. Dodatkowo Komisja Europejska wymaga, by stawka podatku VAT na te usługi była stawką podstawową, co w Polsce oznacza 22%. Obecnie Rząd RP pracuje nad modyfikacją opodatkowania usług dostępu do Internetu. Operatorzy będą stosować stawkę przyjętą przez ustawę, dążąc jedynie do zmniejszenia podstawy jej wyliczania – warto jednak pamiętać, że w obecnej sytuacji prawie 20% ceny usługi dostępu do Internetu idzie do Skarbu Państwa.

Źródło informacji: PIIT