IBM i Klub Szczeciński promują Centrum Usług Informatycznych

Województwo Zachodniopomorskie jest rozważane przez IBM jako potencjalna lokalizacja Centrum Usług Informatycznych. Ośrodek ten zapewniłby regionalnym firmom i organizacjom dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych, bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów ich zakupu, uruchamiania i utrzymywania.

Fundamentalne znaczenie dla rozwoju każdego regionu mają: prężne działania lokalnych przedsiębiorstw, aktywizacja zawodowa społeczności regionalnej, a także zwiększenie efektywności instytucji samorządowych. Osiągnięcie sukcesu we wszystkich tych obszarach jest możliwe jedynie w oparciu o najnowsze rozwiązania informatyczne usprawniające działania przedsiębiorstw i instytucji. W polskich realiach okazuje się jednak, że nader często ani sektor publiczny, ani firmy (zwłaszcza małe i średnie) nie mogą sobie pozwolić na inwestowanie znaczących kwot w informatykę.

Odpowiedzią na problemy i oczekiwania związane z newralgicznymi potrzebami regionu może okazać się Centrum Usług Informatycznych, udostępniające po korzystnych cenach najnowsze rozwiązania informatyczne (IT). Będzie ono stanowić platformę informatyczno-biznesową, za pośrednictwem, której odbiorcy instytucjonalni będą w stanie korzystać z produktów i usług IT. Lokalizacja pilotażowego Centrum Usług Informatycznych mogłaby mieć miejsce w województwie zachodniopomorskim. Zdaniem IBM i przedstawicieli regionu skupionych w Klubie Szczecińskim, inwestycja taka przyniosłaby lokalnym firmom i instytucjom konkretne korzyści:

1) małe i średnie przedsiębiorstwa skorzystałyby z infrastruktury IT i aplikacji biznesowych, co pozwoliłoby im unowocześnić swoje metody zarządzania i funkcjonowania (również w kontaktach z administracją lokalną) oraz – w konsekwencji – wzmocniłoby ich konkurencyjność na rynku

2) lokalna społeczność dzięki szkoleniom przez Internet (e-learning) mogłaby podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, a osoby poszukujące pracy miałyby możliwość łatwiejszego przekwalifikowania

3) administracja lokalna dzięki infrastrukturze IT i odpowiednim aplikacjom mogłaby tworzyć struktury e-government przyjazne dla obywateli, a także usprawniać swoje działania w oparciu o zintegrowane systemy informatyczne (takie, jak systemy finansowo-budżetowe, ewidencyjne systemy informacji przestrzennej, zarządzanie obiegiem dokumentów, itp.)

Zasoby IT w ramach Centrum Usług Informatycznych będą udostępniane zgodnie z opracowaną przez IBM koncepcją „utility computing”. Zgodnie z tym podejściem, użytkownicy powinni korzystać z rozwiązań informatycznych – z zaawansowanej technologii IT, sprzętu i funkcjonalności aplikacji – na zasadach zbliżonych do korzystania z energii elektrycznej czy też z usług telekomunikacyjnych. „Nie ma żadnego powodu, aby odbiorca energii, czy abonent, inwestował w generatory energetyczne, czy centrale telefoniczne. Analogicznie – nie ma konieczności, aby musiał on inwestować w zasoby informatyczne takie jak serwery, czy skomplikowane aplikacje biznesowe; wystarczy, aby miał zapewniony dostęp do nich przy racjonalnym poziomie kosztów” – podkreśla Dariusz Fabiszewski, Dyrektor Generalny IBM Polska.

Dzięki koncepcji „utility computing” określanej przez IBM także jako „biznes elektroniczny na żądanie” (e-Business on Demand) użytkownicy mogą w najbardziej wygodny dla siebie sposób korzystać z wysokiej klasy rozwiązań IT bez konieczności ponoszenia nakładów inwestycyjnych. W praktyce oznacza to, że firma lub instytucja ma dostęp do określonego oprogramowania biznesowego i niezbędnych zasobów IT przydatnych w prowadzeniu działalności. Przykładowo, zakład przemysłowy nie musi kupować drogiej infrastruktury IT lub oprogramowania do zarządzania produkcją, czy systemów finansowo-księgowych. IBM udostępnia rozwiązania „na żądanie”, z których użytkownik korzysta wtedy i w takim zakresie, w jakim jest mu to potrzebne. Ponosi przy tym koszt tylko za rzeczywiście wykorzystane zasoby. Dzięki temu przedsiębiorstwo może uzyskiwać stały dostęp do niezbędnych zasobów IT od firmy zewnętrznej i skoncentrować się tym samym na swojej podstawowej działalności.

Centrum Usług Informatycznych stałoby się kolejną – po ośrodkach w Krakowie i Warszawie – inwestycją IBM w Polsce. Centrum Obliczeniowe IBM w Warszawie, uruchomione w 2000 roku, jest głównym ośrodkiem pozwalającym na oferowanie Klientom usług utsourcingowych w zakresie przetwarzania danych i operowania aplikacjami biznesowymi, Centrum w Krakowie, działające od 1996 roku, zapewnia outsourcing procesow biznesowych Klienta w zakresie m. in. finansów i księgowości, kadr i płac, czy zarządzania nieruchomościami.

Ostateczne decyzje co do lokalizacji i funkcjonowania Centrum Usług Informatycznych będą poprzedzone szczegółowym zdefiniowaniem zakresu inwestycji, określeniem założeń biznesowych i potwierdzeniem zaangażowania wszystkich stron. Specjalnie powołana grupa robocza – złożona z przedstawicieli Klubu Szczecińskiego, IBM oraz władz centralnych i samorządowych – zajmie się opracowaniem Regionalnego Biznes Planu Inwestycyjnego. Jego zaaprobowanie i stworzenie odpowiednich mechanizmów prawnych i biznesowych otworzy drogę do rozpoczęcia pilotażowej fazy działalności Centrum Usług Informatycznych.